İnsan Kaynakları

 

1977 yılında faaliyete başlayan Evar’ın kurumsallaşma yolculuğundaki en büyük adımı İNSAN'a yaptığı yatırımdır.

Evar, vizyon ve hedeflerine ulaşırken yaşayacağı her türlü zorluğun üstesinden gelebilme koşulunun GÜÇLÜ İNSAN KAYNAĞI olduğunu iyi bilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamızın temel amacı; Evar’ın vizyon ve hedefleri doğrultusunda diğer bölümlerle uyum içinde, odağında başarı olan, çağdaş İnsan Kaynakları süreçlerini yürütmektir. 

Bu amaç doğrultusunda İnsan Kaynağı Yönetimi olarak sorumluluklarımız arasında çalışma arkadaşlarımızı seçmek, geliştirmek, değerlendirmek, motivasyonlarını yükseltmek, aidiyet kazandırmak ve yönetmek gelmektedir. 

Temel İlkelerimiz

1)    Şirket çalışanlarının; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır. Çalışanların söz konusu temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.

2)  Şirketimize insan kaynağı seçimi; fırsat eşitliği temel alınarak, gelişime açık, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini özümseyip sürdürebilecek adaylar arasından tercih edilir.

3)   Yönetim tarzı “Yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, karşılıklı güven ve saygının esas alındığı, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir Şirket olarak varlığını sürdürmektir.”

4)   En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları oluşturulmuştur ve personel performans değerlendirmesinde temel olarak bu sistem esas alınır.

5)   Performans değerlendirmesi, personelin bireysel hedeflerini gerçekleştirilmesi ve bireysel yetkinlikleri temel alınarak yapılır. Performans değerlendirmesi somut ve ölçülebilir hedeflere dayalıdır ve bundan dolayı oldukça objektiftir. Başarılı çalışanları değerlendirir, ödüllendirir ve teşvik ederiz.

6) Çalışanlarımızın Şirketimize değer katacağı çalışmalara olanak hazırlar, önerilerini değerlendiririz. Yaratıcı çalışma ortamları hazırlar ve çalışanlarımızın yaratıcılıkları ile büyürüz.

7)   Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması Şirketin çok önem verdiği bir konudur. ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam eder.

8)   “Hayat Boyu Gelişim” değişmez felsefemiz olup, personelimizin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.

9)   Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.

10)  Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak Şirket içi personel arasından yapılır.